“కమల హరిస్”….మన ఇంటి ఆడపడుచు, కానీ…?

మన ఇంటికి వంద గజాల దూరంలో పుట్టిన మాదిగ “యాదగిరి” మనవాడు కాదు…. మనతో కలిసి రోజు బడికి వచ్చి, ఒకే బెంచి మీది కలిసి కూర్చున్న “రసూల్” మనవాడు కాదు…. మనతో కలిసి…

View More “కమల హరిస్”….మన ఇంటి ఆడపడుచు, కానీ…?