సూర్యుడిలా వెన్నెల వేడిగా ఎందుకు ఉండదూ..?

సూర్య కాంతి చంద్రుడి మీద పడి భూమిని చేరుతుంది కదా. మరి సూర్యకాంతిలా.. వెన్నెల వేడిగా ఎందుకు ఉండదూ? చల్లగా ఎందుకుంటుంది? మొదటగా సౌరకాంతి చాలా వేడిగా ఎందుకు ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. సౌరగోళం కేంద్రక…

View More సూర్యుడిలా వెన్నెల వేడిగా ఎందుకు ఉండదూ..?