ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తలపెట్టిన గగన్‌యాన్ ప్రాజెక్టు

Must read

2025లో చేపట్టనున్న గగన్‌యాన్ పరీక్షలో ఇవాళ జరగాల్సిన టీవీ-డీ1 ప్రయోగం అత్యంత కీలకం. క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ సమర్ధత, క్రూ మాడ్యూల్ పనితీరు, వ్యోమనౌకను తిరిగి క్షేమంగా కిందకు దించే వ్యవస్థ పటిష్టతను ఈ ప్రయోగం ద్వారా పరిశీలించనున్నారు. దీనినే టీవీ-డీ1గా పిలుస్తారు. ఈ ప్రయోగం ప్రకారం భూమికి 17 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో టీవీ-డీ1 తీసుకెళ్లి క్రూ మాడ్యూల్ మళ్లీ కిందకు తీసుకొస్తుంది. ఇదొక టెస్టింగ్ ప్రక్రియ. అయితే సరిగ్గా కౌంట్‌డౌన్‌కు 5 సెకన్ల ముందు సాంకేతిక సమస్య కారణంగా లాంచింగ్ వాయిదా వేస్తున్నట్టు ఇస్రో ప్రకటించింది. తిరిగి ఎప్పుడు ప్రయోగించేది చెప్పలేదు. అయితే ఇస్రో నిరవధికంగా ప్రయత్నించి సాంకేతిక సమస్యను గుర్తించి సరిచేయగలిగారు.2025లో చేపట్టనున్న గగన్‌యాన్ పరీక్షలో ఇవాళ జరగాల్సిన టీవీ-డీ1 ప్రయోగం అత్యంత కీలకం. క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ సమర్ధత, క్రూ మాడ్యూల్ పనితీరు, వ్యోమనౌకను తిరిగి క్షేమంగా కిందకు దించే వ్యవస్థ పటిష్టతను ఈ ప్రయోగం ద్వారా పరిశీలించనున్నారు. దీనినే టీవీ-డీ1గా పిలుస్తారు. ఈ ప్రయోగం ప్రకారం భూమికి 17 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో టీవీ-డీ1 తీసుకెళ్లి క్రూ మాడ్యూల్ మళ్లీ కిందకు తీసుకొస్తుంది. ఇదొక టెస్టింగ్ ప్రక్రియ. అయితే సరిగ్గా కౌంట్‌డౌన్‌కు 5 సెకన్ల ముందు సాంకేతిక సమస్య కారణంగా లాంచింగ్ వాయిదా వేస్తున్నట్టు ఇస్రో ప్రకటించింది.

2025లో చేపట్టనున్న గగన్‌యాన్ పరీక్షలో ఇవాళ జరగాల్సిన టీవీ-డీ1 ప్రయోగం అత్యంత కీలకం. క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ సమర్ధత, క్రూ మాడ్యూల్ పనితీరు, వ్యోమనౌకను తిరిగి క్షేమంగా కిందకు దించే వ్యవస్థ పటిష్టతను ఈ ప్రయోగం ద్వారా పరిశీలించనున్నారు. దీనినే టీవీ-డీ1గా పిలుస్తారు. ఈ ప్రయోగం ప్రకారం భూమికి 17 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో టీవీ-డీ1 తీసుకెళ్లి క్రూ మాడ్యూల్ మళ్లీ కిందకు తీసుకొస్తుంది. ఇదొక టెస్టింగ్ ప్రక్రియ. అయితే సరిగ్గా కౌంట్‌డౌన్‌కు 5 సెకన్ల ముందు సాంకేతిక సమస్య కారణంగా లాంచింగ్ వాయిదా వేస్తున్నట్టు ఇస్రో ప్రకటించింది. తిరిగి ఎప్పుడు ప్రయోగించేది చెప్పలేదు. అయితే ఇస్రో నిరవధికంగా ప్రయత్నించి సాంకేతిక సమస్యను గుర్తించి సరిచేయగలిగారు.2025లో చేపట్టనున్న గగన్‌యాన్ పరీక్షలో ఇవాళ జరగాల్సిన టీవీ-డీ1 ప్రయోగం అత్యంత కీలకం. క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ సమర్ధత, క్రూ మాడ్యూల్ పనితీరు, వ్యోమనౌకను తిరిగి క్షేమంగా కిందకు దించే వ్యవస్థ పటిష్టతను ఈ ప్రయోగం ద్వారా పరిశీలించనున్నారు. దీనినే టీవీ-డీ1గా పిలుస్తారు. ఈ ప్రయోగం ప్రకారం భూమికి 17 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో టీవీ-డీ1 తీసుకెళ్లి క్రూ మాడ్యూల్ మళ్లీ కిందకు తీసుకొస్తుంది. ఇదొక టెస్టింగ్ ప్రక్రియ. అయితే సరిగ్గా కౌంట్‌డౌన్‌కు 5 సెకన్ల ముందు సాంకేతిక సమస్య కారణంగా లాంచింగ్ వాయిదా వేస్తున్నట్టు ఇస్రో ప్రకటించింది.

2025లో చేపట్టనున్న గగన్‌యాన్ పరీక్షలో ఇవాళ జరగాల్సిన టీవీ-డీ1 ప్రయోగం అత్యంత కీలకం. క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ సమర్ధత, క్రూ మాడ్యూల్ పనితీరు, వ్యోమనౌకను తిరిగి క్షేమంగా కిందకు దించే వ్యవస్థ పటిష్టతను ఈ ప్రయోగం ద్వారా పరిశీలించనున్నారు. దీనినే టీవీ-డీ1గా పిలుస్తారు. ఈ ప్రయోగం ప్రకారం భూమికి 17 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో టీవీ-డీ1 తీసుకెళ్లి క్రూ మాడ్యూల్ మళ్లీ కిందకు తీసుకొస్తుంది. ఇదొక టెస్టింగ్ ప్రక్రియ. అయితే సరిగ్గా కౌంట్‌డౌన్‌కు 5 సెకన్ల ముందు సాంకేతిక సమస్య కారణంగా లాంచింగ్ వాయిదా వేస్తున్నట్టు ఇస్రో ప్రకటించింది. తిరిగి ఎప్పుడు ప్రయోగించేది చెప్పలేదు. అయితే ఇస్రో నిరవధికంగా ప్రయత్నించి సాంకేతిక సమస్యను గుర్తించి సరిచేయగలిగారు.2025లో చేపట్టనున్న గగన్‌యాన్ పరీక్షలో ఇవాళ జరగాల్సిన టీవీ-డీ1 ప్రయోగం అత్యంత కీలకం. క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ సమర్ధత, క్రూ మాడ్యూల్ పనితీరు, వ్యోమనౌకను తిరిగి క్షేమంగా కిందకు దించే వ్యవస్థ పటిష్టతను ఈ ప్రయోగం ద్వారా పరిశీలించనున్నారు. దీనినే టీవీ-డీ1గా పిలుస్తారు. ఈ ప్రయోగం ప్రకారం భూమికి 17 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో టీవీ-డీ1 తీసుకెళ్లి క్రూ మాడ్యూల్ మళ్లీ కిందకు తీసుకొస్తుంది. ఇదొక టెస్టింగ్ ప్రక్రియ. అయితే సరిగ్గా కౌంట్‌డౌన్‌కు 5 సెకన్ల ముందు సాంకేతిక సమస్య కారణంగా లాంచింగ్ వాయిదా వేస్తున్నట్టు ఇస్రో ప్రకటించింది. తిరిగి ఎప్పుడు ప్రయోగించేది చెప్పలేదు. అయితే ఇస్రో నిరవధికంగా ప్రయత్నించి సాంకేతిక సమస్యను గుర్తించి సరిచేయగలిగారు.

2025లో చేపట్టనున్న గగన్‌యాన్ పరీక్షలో ఇవాళ జరగాల్సిన టీవీ-డీ1 ప్రయోగం అత్యంత కీలకం. క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ సమర్ధత, క్రూ మాడ్యూల్ పనితీరు, వ్యోమనౌకను తిరిగి క్షేమంగా కిందకు దించే వ్యవస్థ పటిష్టతను ఈ ప్రయోగం ద్వారా పరిశీలించనున్నారు. దీనినే టీవీ-డీ1గా పిలుస్తారు. ఈ ప్రయోగం ప్రకారం భూమికి 17 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో టీవీ-డీ1 తీసుకెళ్లి క్రూ మాడ్యూల్ మళ్లీ కిందకు తీసుకొస్తుంది. ఇదొక టెస్టింగ్ ప్రక్రియ. అయితే సరిగ్గా కౌంట్‌డౌన్‌కు 5 సెకన్ల ముందు సాంకేతిక సమస్య కారణంగా లాంచింగ్ వాయిదా వేస్తున్నట్టు ఇస్రో ప్రకటించింది. తిరిగి ఎప్పుడు ప్రయోగించేది చెప్పలేదు. అయితే ఇస్రో నిరవధికంగా ప్రయత్నించి సాంకేతిక సమస్యను గుర్తించి సరిచేయగలిగారు.2025లో చేపట్టనున్న గగన్‌యాన్ పరీక్షలో ఇవాళ జరగాల్సిన టీవీ-డీ1 ప్రయోగం అత్యంత కీలకం. క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ సమర్ధత, క్రూ మాడ్యూల్ పనితీరు, వ్యోమనౌకను తిరిగి క్షేమంగా కిందకు దించే వ్యవస్థ పటిష్టతను ఈ ప్రయోగం ద్వారా పరిశీలించనున్నారు. దీనినే టీవీ-డీ1గా పిలుస్తారు. ఈ ప్రయోగం ప్రకారం భూమికి 17 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో టీవీ-డీ1 తీసుకెళ్లి క్రూ మాడ్యూల్ మళ్లీ కిందకు తీసుకొస్తుంది. ఇదొక టెస్టింగ్ ప్రక్రియ. అయితే సరిగ్గా కౌంట్‌డౌన్‌కు 5 సెకన్ల ముందు సాంకేతిక సమస్య కారణంగా లాంచింగ్ వాయిదా వేస్తున్నట్టు ఇస్రో ప్రకటించింది.

2025లో చేపట్టనున్న గగన్‌యాన్ పరీక్షలో ఇవాళ జరగాల్సిన టీవీ-డీ1 ప్రయోగం అత్యంత కీలకం. క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ సమర్ధత, క్రూ మాడ్యూల్ పనితీరు, వ్యోమనౌకను తిరిగి క్షేమంగా కిందకు దించే వ్యవస్థ పటిష్టతను ఈ ప్రయోగం ద్వారా పరిశీలించనున్నారు. దీనినే టీవీ-డీ1గా పిలుస్తారు. ఈ ప్రయోగం ప్రకారం భూమికి 17 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో టీవీ-డీ1 తీసుకెళ్లి క్రూ మాడ్యూల్ మళ్లీ కిందకు తీసుకొస్తుంది. ఇదొక టెస్టింగ్ ప్రక్రియ. అయితే సరిగ్గా కౌంట్‌డౌన్‌కు 5 సెకన్ల ముందు సాంకేతిక సమస్య కారణంగా లాంచింగ్ వాయిదా వేస్తున్నట్టు ఇస్రో ప్రకటించింది. తిరిగి ఎప్పుడు ప్రయోగించేది చెప్పలేదు. అయితే ఇస్రో నిరవధికంగా ప్రయత్నించి సాంకేతిక సమస్యను గుర్తించి సరిచేయగలిగారు.2025లో చేపట్టనున్న గగన్‌యాన్ పరీక్షలో ఇవాళ జరగాల్సిన టీవీ-డీ1 ప్రయోగం అత్యంత కీలకం. క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ సమర్ధత, క్రూ మాడ్యూల్ పనితీరు, వ్యోమనౌకను తిరిగి క్షేమంగా కిందకు దించే వ్యవస్థ పటిష్టతను ఈ ప్రయోగం ద్వారా పరిశీలించనున్నారు. దీనినే టీవీ-డీ1గా పిలుస్తారు. ఈ ప్రయోగం ప్రకారం భూమికి 17 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో టీవీ-డీ1 తీసుకెళ్లి క్రూ మాడ్యూల్ మళ్లీ కిందకు తీసుకొస్తుంది. ఇదొక టెస్టింగ్ ప్రక్రియ. అయితే సరిగ్గా కౌంట్‌డౌన్‌కు 5 సెకన్ల ముందు సాంకేతిక సమస్య కారణంగా లాంచింగ్ వాయిదా వేస్తున్నట్టు ఇస్రో ప్రకటించింది. తిరిగి ఎప్పుడు ప్రయోగించేది చెప్పలేదు. అయితే ఇస్రో నిరవధికంగా ప్రయత్నించి సాంకేతిక సమస్యను గుర్తించి సరిచేయగలిగారు.

More articles

Latest article