ఇస్రో గగన్‌యాన్ మిషన్‌ను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకం

Must read

గగన్‌యాన్ ప్రయోగంలో కీలకమైంది టెస్ట్ వెహికల్ ప్రయోగం. దీనినే టీవీ-డీ1గా పిలుస్తారు. ఈ ప్రయోగం ప్రకారం భూమికి 17 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో టీవీ-డీ1 తీసుకెళ్లి క్రూ మాడ్యూల్ మళ్లీ కిందకు తీసుకొస్తుంది. ఇదొక టెస్టింగ్ ప్రక్రియ. ఈ టెస్టింగ్ ప్రక్రియను శ్రీహరికోటలోని మొదటి ప్రయోగ వేదిక నుంచి ప్రయోగించాల్సి ఉంది. ఉదయం 8.30 గంటలకు ప్రయోగించాల్సిన మిషన్ కొన్ని కారణాలో 15 నిమిషాలు వాయిదా పడింది. కౌంట్‌డౌన్ ప్రక్రియ ప్రారంభానికి కేవలం 5 సెకన్ల ముందు ఈ ప్రయోగాన్ని ఇస్రో హఠాత్తుగా నిలిపివేసింది. ఆటోమేటిక్ లాంచ్ సీక్వెన్స్‌లో సాంకేతిక లోపం ఏర్పడినందున ఈ పరీక్షను చివరి నిమిషంలో ఇస్రో నిలిపివేసింది. గగన్‌యాన్ ప్రయోగంలో కీలకమైంది టెస్ట్ వెహికల్ ప్రయోగం. దీనినే టీవీ-డీ1గా పిలుస్తారు. ఈ ప్రయోగం ప్రకారం భూమికి 17 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో టీవీ-డీ1 తీసుకెళ్లి క్రూ మాడ్యూల్ మళ్లీ కిందకు తీసుకొస్తుంది. ఇదొక టెస్టింగ్ ప్రక్రియ. ఈ టెస్టింగ్ ప్రక్రియను శ్రీహరికోటలోని మొదటి ప్రయోగ వేదిక నుంచి ప్రయోగించాల్సి ఉంది. ఉదయం 8.30 గంటలకు ప్రయోగించాల్సిన మిషన్ కొన్ని కారణాలో 15 నిమిషాలు వాయిదా పడింది. కౌంట్‌డౌన్ ప్రక్రియ ప్రారంభానికి కేవలం 5 సెకన్ల ముందు ఈ ప్రయోగాన్ని ఇస్రో హఠాత్తుగా నిలిపివేసింది.

గగన్‌యాన్ ప్రయోగంలో కీలకమైంది టెస్ట్ వెహికల్ ప్రయోగం. దీనినే టీవీ-డీ1గా పిలుస్తారు. ఈ ప్రయోగం ప్రకారం భూమికి 17 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో టీవీ-డీ1 తీసుకెళ్లి క్రూ మాడ్యూల్ మళ్లీ కిందకు తీసుకొస్తుంది. ఇదొక టెస్టింగ్ ప్రక్రియ. ఈ టెస్టింగ్ ప్రక్రియను శ్రీహరికోటలోని మొదటి ప్రయోగ వేదిక నుంచి ప్రయోగించాల్సి ఉంది. ఉదయం 8.30 గంటలకు ప్రయోగించాల్సిన మిషన్ కొన్ని కారణాలో 15 నిమిషాలు వాయిదా పడింది. కౌంట్‌డౌన్ ప్రక్రియ ప్రారంభానికి కేవలం 5 సెకన్ల ముందు ఈ ప్రయోగాన్ని ఇస్రో హఠాత్తుగా నిలిపివేసింది. ఆటోమేటిక్ లాంచ్ సీక్వెన్స్‌లో సాంకేతిక లోపం ఏర్పడినందున ఈ పరీక్షను చివరి నిమిషంలో ఇస్రో నిలిపివేసింది. గగన్‌యాన్ ప్రయోగంలో కీలకమైంది టెస్ట్ వెహికల్ ప్రయోగం. దీనినే టీవీ-డీ1గా పిలుస్తారు. ఈ ప్రయోగం ప్రకారం భూమికి 17 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో టీవీ-డీ1 తీసుకెళ్లి క్రూ మాడ్యూల్ మళ్లీ కిందకు తీసుకొస్తుంది. ఇదొక టెస్టింగ్ ప్రక్రియ. ఈ టెస్టింగ్ ప్రక్రియను శ్రీహరికోటలోని మొదటి ప్రయోగ వేదిక నుంచి ప్రయోగించాల్సి ఉంది. ఉదయం 8.30 గంటలకు ప్రయోగించాల్సిన మిషన్ కొన్ని కారణాలో 15 నిమిషాలు వాయిదా పడింది. కౌంట్‌డౌన్ ప్రక్రియ ప్రారంభానికి కేవలం 5 సెకన్ల ముందు ఈ ప్రయోగాన్ని ఇస్రో హఠాత్తుగా నిలిపివేసింది.

గగన్‌యాన్ ప్రయోగంలో కీలకమైంది టెస్ట్ వెహికల్ ప్రయోగం. దీనినే టీవీ-డీ1గా పిలుస్తారు. ఈ ప్రయోగం ప్రకారం భూమికి 17 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో టీవీ-డీ1 తీసుకెళ్లి క్రూ మాడ్యూల్ మళ్లీ కిందకు తీసుకొస్తుంది. ఇదొక టెస్టింగ్ ప్రక్రియ. ఈ టెస్టింగ్ ప్రక్రియను శ్రీహరికోటలోని మొదటి ప్రయోగ వేదిక నుంచి ప్రయోగించాల్సి ఉంది. ఉదయం 8.30 గంటలకు ప్రయోగించాల్సిన మిషన్ కొన్ని కారణాలో 15 నిమిషాలు వాయిదా పడింది. కౌంట్‌డౌన్ ప్రక్రియ ప్రారంభానికి కేవలం 5 సెకన్ల ముందు ఈ ప్రయోగాన్ని ఇస్రో హఠాత్తుగా నిలిపివేసింది. ఆటోమేటిక్ లాంచ్ సీక్వెన్స్‌లో సాంకేతిక లోపం ఏర్పడినందున ఈ పరీక్షను చివరి నిమిషంలో ఇస్రో నిలిపివేసింది.గగన్‌యాన్ ప్రయోగంలో కీలకమైంది టెస్ట్ వెహికల్ ప్రయోగం. దీనినే టీవీ-డీ1గా పిలుస్తారు. ఈ ప్రయోగం ప్రకారం భూమికి 17 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో టీవీ-డీ1 తీసుకెళ్లి క్రూ మాడ్యూల్ మళ్లీ కిందకు తీసుకొస్తుంది. ఇదొక టెస్టింగ్ ప్రక్రియ. ఈ టెస్టింగ్ ప్రక్రియను శ్రీహరికోటలోని మొదటి ప్రయోగ వేదిక నుంచి ప్రయోగించాల్సి ఉంది. ఉదయం 8.30 గంటలకు ప్రయోగించాల్సిన మిషన్ కొన్ని కారణాలో 15 నిమిషాలు వాయిదా పడింది. కౌంట్‌డౌన్ ప్రక్రియ ప్రారంభానికి కేవలం 5 సెకన్ల ముందు ఈ ప్రయోగాన్ని ఇస్రో హఠాత్తుగా నిలిపివేసింది.

గగన్‌యాన్ ప్రయోగంలో కీలకమైంది టెస్ట్ వెహికల్ ప్రయోగం. దీనినే టీవీ-డీ1గా పిలుస్తారు. ఈ ప్రయోగం ప్రకారం భూమికి 17 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో టీవీ-డీ1 తీసుకెళ్లి క్రూ మాడ్యూల్ మళ్లీ కిందకు తీసుకొస్తుంది. ఇదొక టెస్టింగ్ ప్రక్రియ. ఈ టెస్టింగ్ ప్రక్రియను శ్రీహరికోటలోని మొదటి ప్రయోగ వేదిక నుంచి ప్రయోగించాల్సి ఉంది. ఉదయం 8.30 గంటలకు ప్రయోగించాల్సిన మిషన్ కొన్ని కారణాలో 15 నిమిషాలు వాయిదా పడింది. కౌంట్‌డౌన్ ప్రక్రియ ప్రారంభానికి కేవలం 5 సెకన్ల ముందు ఈ ప్రయోగాన్ని ఇస్రో హఠాత్తుగా నిలిపివేసింది. ఆటోమేటిక్ లాంచ్ సీక్వెన్స్‌లో సాంకేతిక లోపం ఏర్పడినందున ఈ పరీక్షను చివరి నిమిషంలో ఇస్రో నిలిపివేసింది. గగన్‌యాన్ ప్రయోగంలో కీలకమైంది టెస్ట్ వెహికల్ ప్రయోగం. దీనినే టీవీ-డీ1గా పిలుస్తారు. ఈ ప్రయోగం ప్రకారం భూమికి 17 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో టీవీ-డీ1 తీసుకెళ్లి క్రూ మాడ్యూల్ మళ్లీ కిందకు తీసుకొస్తుంది. ఇదొక టెస్టింగ్ ప్రక్రియ. ఈ టెస్టింగ్ ప్రక్రియను శ్రీహరికోటలోని మొదటి ప్రయోగ వేదిక నుంచి ప్రయోగించాల్సి ఉంది. ఉదయం 8.30 గంటలకు ప్రయోగించాల్సిన మిషన్ కొన్ని కారణాలో 15 నిమిషాలు వాయిదా పడింది. కౌంట్‌డౌన్ ప్రక్రియ ప్రారంభానికి కేవలం 5 సెకన్ల ముందు ఈ ప్రయోగాన్ని ఇస్రో హఠాత్తుగా నిలిపివేసింది. ఆటోమేటిక్ లాంచ్ సీక్వెన్స్‌లో సాంకేతిక లోపం ఏర్పడినందున ఈ పరీక్షను చివరి నిమిషంలో ఇస్రో నిలిపివేసింది. 

More articles

Latest article